کشورهای برتر تشکیل دهنده جمعیت سوئد

هشت کشور برتری که در شش ماه اول سال ۲۰۱۹ جمعیت سوئد را تشکیل داده اند به ترتیب:
۱-افغانستان
۲-سوریه
۳-هند
۴-عراق
۵-ایران
۶-لهستان
۷-پاکستان
۸-ترکیه

این آمار بیانگر این است که پیشروی سوئد با سیاست های کنونی میتواند در سال های آینده موجب برتری جمعیت غیربومی در برابر جمعیت بومی این کشور شود .

پیام بگذارید